Zmień ustawienia
Zmień ustawienia

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SISMS sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.sisms.pl oraz Systemu SISMS (kanały: sms/email/aplikacja mobilna). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „Rozporządzenie 2016/679”).

Całą treść Rozporządzenia 2016/679 znajdziesz tutaj.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia 2016/679.

Korzystanie przez Ciebie z platformy sisms.pl oraz Sytemu SISMS, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które przez dokonanie rejestracji, subskrypcji do Publicznych serwisów i zamówienie usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z SISMS sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy).
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, w tym także numer telefonu, oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery, o ile nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, przyjmują znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem: https://www.sisms.pl/regulaminy.
 4. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi.
 5. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Systemu SISMS, będących osobami fizycznymi są:
  1. Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: i (dalej: Spółka),
  2. Nadawcy, do których Publicznych serwisów zasubskrybował się dany Użytkownik.
 6. Nadawcy nie mają dostępu do danych osobowych Użytkowników (zarejestrowanych w serwisach publicznych), dlatego nie dokonują na nich czynności, które mogłyby zostać określone jako przetwarzanie danych osobowych, chociaż decydują o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Spółkę.
 7. Masz prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania;
  2. żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec udostępnienia danych innym Nadawcom;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679), tj. jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-maila na adres
  5. przenoszenia danych;
  6. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celu marketingu usług świadczonych przez Spółkę lub/i przez Nadawców;
 8. W przypadku usunięcia danych lub/i odinstalowania Aplikacji warunkujących korzystanie z Systemu SISMS oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Systemu SISMS oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
  3. marketing usług świadczonych przez Spółkę oraz marketing usług świadczonych przez Nadawców, w tym przesyłanie informacji handlowych (w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej wyraźnej zgody);
  4. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  5. tworzenie wewnętrznych raportów i analiz;
  6. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  7. statystycznych;
  8. archiwizacyjnych;
  9. zapewnienie rozliczalności.
 10. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tj. numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej:
  1. w celach wymienionych w pkt. 9 lit. a, d, e, g, h, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy),
  2. w celu określonym w pkt. 9 lit. i, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze),
  3. w celu określonym w pkt. 9 lit. b, f, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora),
  4. w celu określonym w pkt. 9 lit. c powyżej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).
 11. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas do momentu wyrejestrowania się przez Ciebie z Systemu SISMS (tj. wszystkich serwisów Nadawców).lub w okresie obowiązywania umowy z Nadawcą oraz do 30 dni po rozwiązaniu umowy z Nadawcą w celu prawidłowego rozliczenia się przez nas z Nadawcą.
 12. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących naszych Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe, Nadawcom, którzy są współadministratorami Twoich danych osobowych, pod warunkiem udzielenia przez Ciebie odpowiedniej wyraźnej zgody na takie udostępnienie.
 14. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 12 i 13, informacje dotyczące naszych Użytkowników nie zostaną udostępnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
 15. Nie przekazujemy podmiotom trzecim danych osobowych naszych Użytkowników bez ich zgody Wyjątkiem jest, gdy współpracujemy z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w naszym imieniu i na nasze potrzeby), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.
 16. W ramach przyjętej Polityki Prywatności zobowiązujemy się nie sprzedawać danych osobowych naszych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Systemu SISMS.
 17. Z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie sisms.pl przez roboty internetowe, Spółka stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Spółka może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.
 18. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 19. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych
  Dane kontaktowe:
  e-mail: ,
  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych SISMS sp. z o.o., al. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław
 20. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD), jeżeli został powołany przez danego Nadawcę są zamieszczone na stronie internetowej odpowiednio danego Nadawcy.
 21. Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Spółkę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 22. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 23. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez SISMS sp. z o.o., skontaktuj się z Nami.

PLIKI COOKIES

 1. Niektóre obszary platformy sisms.pl oraz Systemu SISMS mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia osoby korzystających z platformy internetowej sisms.pl oraz Systemu SISMS, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:
  1. przechowywania identyfikatorów sesji,
  2. przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą z Systemu SISMS akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.
 3. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Osoba korzystająca z platformy sisms.pl oraz Systemu SISMS może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej z platformy sisms.pl oraz Systemu SISMS.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

  •   w przeglądarce Internet Explorer
  •   w przeglądarce Mozilla Firefox
  •   w przeglądarce Chrome
  •   w przeglądarce Safari

GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Spółkę źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z platformy internetowej sisms.pl, jak i Systemu SISMS.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te nie są nigdy łączone z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

© 2018 SISMS.pl - SISMS Sp. z o.o..
Wszelkie prawa zastrzeżone